مرکز خرید اینترنتی کفیر سنتی

کفیر
0

مرکز خرید اینترنتی کفیر سنتی مرکز خرید اینترنتی کفیر سنتی در ایران مرکز معتبر بازار شهر است. این مرکز از اولین و تنهاترین مرکز تولیدی کفیر طبیعی است. اشتباه نکنید؛ کفیر طبیعی و سنتی در این مرکز تولید می شود نه کفیر صنعتی. کفیر طبیعی و کفیر صنعتی بسیار باهم متفاوت اند. برای شناخت تفاوت […]