فروش قارچ کفیر زنده و سالم

کفیر
0

فروش قارچ کفیر زنده و سالم فروش قارچ کفیر زنده و سالم در بازار شهر در آستانه آغاز است. قارچ کفیر با توجه به اینکه محصول وارداتی است و در کوه ها قفقاز رشد می کند. باید مردم با اطلاعات کافی و با شناخت کامل ، قارچ را خریداری کنند. چون تازه بودن قارچ کفیر […]