عرضه گز بادام شکیل

گز
0

عرضه گز بادام شکیل عرضه گز بادام شکیل ادامه دارد تا بازار شهر ثایت نماید که: گز های بادامی را هم چون گز های پسته ای می داند و هیچ تفاوتی بین آن ها قائل نمی شود. ما در بازار شهر همه نوع گزی را موجود داریم. این که چگونه از بازار شهر خرید نمایید و چگونه محصول […]