عرضه انواع پسته باکیفیت ایران

پسته, خشکبار
0

عرضه انواع پسته باکیفیت ایران عرضه انواع پسته باکیفیت ایران توسط بازار شهر صورت می گیرد. ارقام پسته باکیفیت ایران در کشورها ی بزرگ به صورت عمده عرضه می شود. از جمله ارقام پسته ای که بیشتر از دیگر ارقام پسته صادر می شود: پسته احمدآقایی و کله قوچی می باشد. این نوع پسته در […]