عرضه عمده پسته آب خندان

پسته, خشکبار
0

عرضه عمده پسته آب خندان عرضه عمده پسته آب خندان در مرکز بازار شهر به صورت غیر حضوری صورت می گیرد. ارقام پسته اعم از: پسته اکبری، کله قوچی، احمدآقایی، فندقی در شهر های مختلفی از ایران از جمله: رفسنجان ، دامغان، سیرجان و خراسان  کشت و برداشت می شوند. مراکزی که پسته را به […]