صادرکننده انواع پسته ایرانی

پسته, خشکبار
0

صادرکننده انواع پسته ایرانی صادرکننده انواع پسته ایرانی که بهترین ارقام پسته را به فروش می رساند، مرکز بازار شهر است. پسته خندان کله قوچی و احمدآقایی و اکبری به صورت خام وشور صادر می شوند. مغز پسته و خلال پسته این رقم پسته ها نیز در طعم ها ی مختلف به دیگر کشورها صادر […]