واقعیت هایی درباره دوغ های کفیر تولید شده در ایران

کفیر
0

واقعیت هایی درباره دوغ های کفیر تولید شده در ایران واقعیت هایی درباره دوغ های کفیر تولید شده در ایران که طبق تحقیقات و گزارشات مسئولین بهداشت گفته شده است: دوغ های تولیدی در کارخانه های ایران که به صورت صنعتی در حال تولید و توزیع است. فقط نام کفیر را یدک می کشند و […]