تاریخ آخرین بروزرسانی : 25 بهمن 1396

گز 40 درصد اصل

گز 40 درصد اصل

گز 40 درصد اصل از جمله گز هایی است که می توان گفت:

خدمتی از بازار شهر و تولیدات اصفهان می باشد.

گز 40 درصد اصل به خیابان ها بر می گردد.

این صحبت مدیر روابط عمومی بازار شهر همه را شوکه نمود.

مگر تا دیروز این گز در خیابان ها بود؟!

این چه حرفی است و بسیاری از انتقادات دیگر را به همراه داشت.

مدیر روابط عمومی بازار شهر در ادامه صحبت های خود بعد از شنیدن این انتقادات گفت:

بله!درست شنیدید!

گز های 40 درصد اصل به خیابان ها باز می گردند.

مغازه هایی که در خیابان ها هستند می توانند میزبان این محصول باشند ودیگر نیازی نیست که شما به این انتقادات فکری بکنید.

بازار شهر در تمام لحظات به آرامش مخاطب در هنگام خرید گز اندیشیده است و این نیز در همین راستا بوده است.