تاریخ آخرین بروزرسانی : 30 بهمن 1396

فروش اینترنتی گز پسته شکیل

فروش اینترنتی گز پسته شکیل
فروش اینترنتی گز پسته شکیل خدمتی است که ما از آن دست بر نخواهیم داشت.

بازار شهر هم چنان این خدمت را به صورت نوین تر از گذشته ارائه می کند.

بازار شهر را روزی که پایه ریزی کردیم و آن را راه انداختیم به این می اندیشیدیم که:

چگونه باید بهترین در این حوزه شویم.

چون در ابتدای راه بودیم و قبل از ما کسی این خدمت را با این وسعت ارائه نکرده بود.

در ابتدای راه به این نکته رسیدیم که:

باید هر آن چیزی که مخاطب می خواهد تأمین شود تا تمام پله های پیشرفت را طی کنیم.

ما در بازار شهر همین راه را تا به امروز پیش گرفته ایم و خدا را شکر پیروز هم بوده ایم.

مدیر بخش گز بازار شهر که گویا در این هفته تمام رونمایی ها را خودش انجام می داد در رونمایی سوم نیز به صورت رسمی شماره ی همراه خود را برای ارتباط مستقیم به حاضرین داد تا بتواند بهترین ها را روانه ی بازار کند.

وی در ادامه صحبت های خود گفت:

گز پسته ای را از این پس با بسته بندی هایی می بینید که از نظر ظاهر بسیار متفاوت از گذشته می باشند.

دنیای گز را با بازار شهر تسخیر شده بدانید.