تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 فروردین 1397

فروش اینترنتی گز داریوش مرغوب

فروش اینترنتی گز داریوش مرغوب
فروش اینترنتی گز داریوش مرغوب خدمتی دیگر از بازار شهر در راستای معرفی یک برند خاص می باشد.

بازار شهر با حضور مدیر روابط عمومی خود از خدمت و محصول جدید خود رونمایی کرد.

این رونمایی که باز هم به سمت خدمات غیر حضوری سوق داشت و البته در راستای ترویج تجارت الکترونیک می بود با این سخن آغاز شد:

فروش اینترنتی گز داریوش مرغوب خدمتی دیگر از بازار شهر در راستای معرفی یک برند خاص می باشد.

مدیر روابط عمومی بازار شهر اعلام نمود که:

ما برای این که بازار های گز داخل و خارج از کشور را تسخیر کنیم راه بسیاری را داریم.

شاید از نظر شما در تجارت الکترونیک ما در یک قدیمی تسخیر باشیم.

اما ما تسخیر را به گونه ای دیگر تفسیر نموده ایم.

روزی که ما تمام محصولات خود را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری عرضه نمودیم یعنی پیروزی برای ما در حال تحقق است.

بازار شهر را با شماره های همیشگی آن بشناسید.