تاریخ آخرین بروزرسانی : 20 بهمن 1396

عرضه گز 3 درصد شکیل

عرضه گز 3 درصد شکیل

عرضه گز 3 درصد شکیل در بازار شهر هم چنان به روال قبل اما با قدرت بیشتر انجام خواهد شد.

رتبه ی دوم رونمایی هفته باز هم هم چون چیزی که پیش بینی می شد تعلق می گیرد:

به گز های کم درصد یا همان گز های 3 درصد با بسته بندی های شکیل که تقاضای زیادی دارند.

این عین صحبت کارشناس رونمایی این محصول می باشد.

حرفی که بسیار می تواند معانی متفاوتی داشته باشد.

در این هفته که میزان سفارش های خدمات در هفته ی پیش نیز اعلام شد برای جایگاه دوم اهداد به سبک زیر اعلام شدند:

جایگاه دوم تعلق دارد به عرضه ی گز 3 درصد شکیل با بیش از 1500 کیوگرم سفارش در هفته که می توان برای آن آینده ای روشن را پیش بینی نمود.

بازار شهر در بخشی از صحبت های کارشناسان خود اعلام کرده است:

به دنبال کمیت نیست و کیفیت در دستور کار بوده است.

دلیل اعلام میزان سفارشات را فقط جهت آگاهی همراهان می دانیم و هیچ دلیل دیگری برای آن نداریم.