تاریخ آخرین بروزرسانی : 22 فروردین 1397

عرضه گز بلداجی صادراتی

عرضه گز بلداجی صادراتی
عرضه گز بلداجی صادراتی در بازار های داخلی توسط بازار شهر آغاز شده است.

بازار شهر با توجه به این که همیشه اعلام کرده است:

بین خریداران و همراهان خود تفاوتی قائل نمی گردد عرضه ی گز صادراتی را در بازار های داخلی آغاز نمود.

تا این حرف خود را به اثبات رساند.

ما برای همه ی مخاطبان خود چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور احترام ویژه ای قائل هستیم.

و به آن ها بهترین ها را عرضه می کنیم.

شما می توانید این حرف های ما را شعار بپندارید.

اما حرف ها و تعریف های دیگران را نمی توان انکار کرد.

خرید های با کیفیت و محصولات عرضه شده از ما در بازار های داخلی و خارجی و نام نیکی که از بازار شهر باقی مانده است را نمی توان انکار کرد.

ما شعار می دهیم و شعار خود را اجرایی می کنیم.

شعار برای ما هدف است و تا آن را اجرایی نکنیم شعار بعدی را رونمایی نخواهیم کرد.

با بازار شهر بهترین گز ها را خرید می کنید و مصرف می نمایید.

شماره های بازار شهر در زیر اعلام شده است.