تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 فروردین 1397

خرید و فروش گز داریوش صادراتی

خرید و فروش گز داریوش صادراتی
خرید و فروش گز داریوش صادراتی اگر در بازار شهر صورت نپذیرد در کجا می تواند اتفاق افتد؟!

سؤالی در ابتدای رونمایی مطرح شد که باید همان جمله یا سؤال را آغاز مراسم رونمایی این هفته در بازار شهر دانست.

خرید و فروش گز داریوش صادراتی اگر در بازار شهر صورت نپذیرد در کجا می تواند اتفاق افتد؟!

با این سؤال بود که همگان به وجد آمدند و با توجه به این که متوجه محصول و خدمت جدید شدند برای مدیر گروه بخش گز بازار شهر دست زدند.

مدیریت بخش گز که این روز ها محصولات تاپ مجموعه را خود رونمایی می کند از روش های بسیار نوینی برای رونمایی ها استفاده می کند.

وی در ادامه ی صحبت های خود گفت:

بازار شهر اگر نیاز شما طرفداران این محصول را برآورده نکند پس چه کند؟!

مگر چند بازار شهر یا متخصص واقعی گز در این دنیا بجز ما وجود دارد؟!

خوب معلوم است که هیچی!!!

جلسات رونمایی ای که مدیر گروه بخش گز بازار شهر انجام می دهد جاشنی طنز نیز دارند.

می توانید به صورت مستقیم با بازار شهر و مدیر گروه بخش گز آن در ارتباط باشید.