نحوه اندازه گیری انس پسته

نحوه اندازه گیری انس پسته
نحوه اندازه گیری انس پسته را با مطالعه مطلب ارائه شده یاد بگیرید.

میزان انس پسته برای قیمت گذاری ارقام پسته بسیار مهم است.

به عنوان قرارداد برای ارقام پسته :

به عنوان مثال :

وزن 142 گرم پسته را ملاک قرار می دهیم:

پس ابتدا یک نمونه 142 گرمی از پسته مورد نظر جدا کرده ، در یک کفه ترازو قرار داده و به وزن 142 گرم پسته را کنار می گذاریم.

و بعد 142 گرم پسته را به دسته های 5تایی تقسیم و شروع به شمارش می کنیم.

و در آخر تعداد دسته های 5تایی موجود در نمونه 142 گرمی پسته همان انس پسته تلقی می شود.

و هر چه مغز پسته درشت تر و پسته مرغوب تر باشد انس آن پایین تر خواهد بود.

و بخاطر درصد خطای بسیار پایین برای نمونه گیری تصادفی، اغلی انس پسته بین بازه عدد های زوج متوالی اعلام می شود.

بازار شهر نیز بر اساس انس پسته، قیمت گذاری را انجام می دهد.

با ما همراه باشید.